Klantenservice

Algemene voorwaarden

 Onderaan deze pagina leest u de Franstalige uitleg / Vous trouverez en bas de cette page les explications en français.

Algemene voorwaarden

Link: Voorwaarden downloaden

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (hierna: Thuiswinkel.org) zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het  kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de  Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 juni 2014.

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities
Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 - Toepasselijkheid
Artikel   4 - Het aanbod
Artikel   5 - De overeenkomst
Artikel   6 - Herroepingsrecht
Artikel   7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel   8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel   9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 - Klachtenregeling
Artikel 17 - Geschillen
Artikel 18 - Branchegarantie
Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 20 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door    de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer; 
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 
 3. Consumentde natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit; 
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden; 
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode; 
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt; 
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; 
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Thuiswinkel.org en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping; Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft; 
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen. 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: W.P. BV
Handelend onder de naam/namen:
- Winparts.nl
- Winparts.be
- Winparts.se
- Winbike.nl

Vestigingsadres: 
Stadsweg 110
9793PD
Winneweer

Telefoonnummer: 085 070 5200

Bereikbaarheid klantenservice:

Maandag:                    09:00 uur tot 21:00 uur
Dinsdag:                      09:00 uur tot 21:00 uur
Woensdag:                  09:00 uur tot 21:00 uur
Donderdag:                 09:00 uur tot 21:00 uur
Vrijdag:                        09:00 uur tot 21:00 uur
Zaterdag:                    09:00 uur tot 17:00 uur
Zondag:                      gesloten   

E-mailadres:  [email protected]

KvK-nummer: 55365183
BTW-nummer:  NL8516.72.012.B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, dienstenen/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De  overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door    de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  • het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  • de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  • indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.         
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  • als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet  op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de  bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en  kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer. 
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de    consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde  hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. 
 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
  • de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of; 
  • de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.         
 8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
  • hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  • hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het  verlenen van zijn toestemming; of
  • de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.         
 9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van de  ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. 
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het  herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een  openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te  zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  • de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;         
 4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer; 
 5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en  anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  • de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.


Artikel 11 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  • de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de  totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en  verlenging

Opzegging:

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.Verlenging:

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer. 
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 
 4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Thuiswinkel.org  http://www.thuiswinkel.org/. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Thuiswinkel.org gestuurd. 
 5. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
 2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (http://www.sgc.nl/).
 3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd. 
 4. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt. 
 5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Bij voorkeur meldt de consument dit eerst aan de ondernemer.
 6. Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter. 
 7. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. 
 8. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen. 
 9. Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Thuiswinkel bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie. 

Artikel 18 - Branchegarantie

 1. Thuiswinkel.org staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Thuiswinkel door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door Thuiswinkel.org aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft Thuiswinkel.org een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.
 2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij Thuiswinkel.org en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan Thuiswinkel.org. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan Thuiswinkel.org, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.

Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 20 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden  Thuiswinkel

 1. Thuiswinkel.org zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de Consumentenbond. 
 2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Thuiswinkel.org
www.thuiswinkel.org
Horaplantsoen 20, 6717 LT Ede
Postbus 7001, 6710 CB Ede

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst  wilt herroepen)

 • Aan: [naam ondernemer]

  [geografisch adres ondernemer]

  [faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]

  [e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer] 

 • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

  de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

  de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

  de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

  herroept/herroepen*

 • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]   
 • [Naam consumenten(en)]
 • [Adres consument(en)]
 • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
  * Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.
  ___________________________________________

Conditions générales de vente

Ces conditions générales de l’organisation néerlandaise de vente en ligne (Thuiswinkel.org) ont été mises en place, suite à des négociations avec les associations de consommateur dans le cadre des groupes de coordination sur les négociations d’autorégulation, organisé par le conseil économique et social est entré en vigueur au 1 juin 2014.

Sommaire :

Article 1 – Définitions
Article 2 – Identité de l’entreprise
Article 3 – Condition d’application
Article 4 – Offre
Article 5 – Accord
Article 6 – Droit de rétractation
Article 7 – Obligations du consommateur durant la période de réflexion
Article 8 – Utilisation du droit de rétractation par le consommateur et coûts associés
Article 9 – Obligations De l’entreprise lors de la contestation du contrat de venteArticle 10 – Disqualification du droit de rétraction
Article 11 – Le prix
Article 12 – Respect du contrat et garantie supplémentaire
Article 13 – Livraison et mise en œuvre
Article 14 – Durée de la transaction : Durée, annulation, Prolongation
Article 15 – Payement
Article 16 – Règlement des plaintes
Article 17 – Différends
Article 18 – Garantie de branche
Article 19 – Coûts supplémentaires ou extraordinaires
Article 20 – Modifications dans les conditions générales de vente en ligne

Article 1 – Définitions

Dans ces conditions générales, les termes suivants sont ainsi définies :

1.       Contrat complémentaire : Un contrat dans lequel un consommateur acquiert des produits, contenus numériques et/ou services à distance et que ces biens, contenus numériques et/ou services sont livrés par l’entreprise ou un tiers, sur la base d’un accord entre ce tiers et l’entreprise ;
2.       Temps de réflexion : Le délai dans lequel le consommateur peut faire utilisation de son droit de rétractation ;
3.       Consommateur : La personne physique qui n’opère pas dans but lié avec son marché, entreprise, artisanat ou activité professionnelle.
4.       Jours : Jour du calendrier ;
5.       Contenu digitale : Données produites et livrées sous forme numérique;
6.       Durée du contrat : un contrat qui s’étend systématiquement jusqu’à la livraison des biens, services et/ou contenus numériques sur une durée déterminée ;
7.       Support de stockage : Chaque moyen – y compris la messagerie électronique – qui permet  au consommateur et à l’entreprise de sauvegarder des informations adressées en personne, afin de pouvoir les consulter ultérieurement et utilisées dans une période adaptée à l’usage auquel l’information est destinée et qui permet une reproduction non modifiée des informations sauvegardées
8.       Droit de rétractation : La possibilité pour le consommateur durant le temps de réflexion des se retirer d’un contrat à distance.
9.       Entreprise : La personne morale ou physique qui est membre de Thuiswinkel.org et qui propose des produits, données numériques et/ou services à distance aux consommateurs.
10.   Contrat à distance : Un contrat réalisé entre un entrepreneur et un consommateur dans le cadre d’un système organisé de vente à distance.
11.   Formulaire type pour rétractation : Le formulaire européen type pour rétractation se trouvant dans l’annexe 1. Il n’est pas nécessaire de proposer l’annexe 1 si le consommateur à l’égard de ca commande n’a pas accès au droit de réclamation.
12.   Technique de communication à distance : Moyen utilisé afin de réaliser un contrat, sans que le consommateur et l’entrepreneur n’aient à être dans le même lieu en même temps.

Article 2 – Identité de l’entreprise

Nom de l’entreprise W.P BV

Commerce sous les noms :

-Winparts.nl
-Winparts.be
-Winparts.se
-Winparts.fr
-Winbike.nl

Adresse de résidence :

Stadsweg 110
9793PD
Winneweer

Numéro de téléphone : 085 070 52 00

Horaire d’ouverture du service client :

Lundi :                 de 9h à 21h
Mardi :                 de 9h à 21h
Mercredi :          de 9h à 21h
Jeudi :                  de 9h à 21h
Vendredi :          de 9h à 21h
Samedi :              de 9h à 17h
Dimanche :         Fermé

Adresse e-mail : [email protected] 
Numéro des taxes : NL8516.72.012.B01

Article 3 Condition d’application

1.    Ces conditions générales de vente sont applicables pour toutes les offres proposées par une entreprise et pour tous les contrats réalisés entre un consommateur et l’entreprise à distance.
2.    Avant que le contrat est été réalisé, ces conditions générales de vente doivent être mises à disposition du consommateur. Si ce n’est raisonnablement pas possible, l’entreprise devra, étant donné que les conditions générales de vente sont accessibles à l’entreprise,  envoyer le plus rapidement possible est sans frais les conditions générales de vente avant la réalisation d’un contrat.
3.    Si le contrat à distance est réalisé par électronique, en dérogation au paragraphe précédent et avant que le contrat est été réalisé, le texte concernant les conditions générales de vente doivent être mis à disposition du consommateur via la voie électronique de telle manière qu’il sera facile pour le consommateur de pouvoir les conserver.
4.    Dans le cas où, à côté des conditions générales, des conditions supplémentaires, lié à un produit ou un service ,sont applicables. Le paragraphe deux et trois s’appliquent mutatis mutantis et, en cas de contradiction entre les différentes conditions, le consommateur peut se prévaloir de la disposition qui lui est le plus favorable.

Article 4 - L’offre

1.    Si une offre a une validité limité dans le temps ou est soumis à certaines conditions, cela sera explicitement déclaré dans l’offre
2.    L’offre est accompagnée d’une description complète et détaillée du produit, du contenu numérique et/ou du service proposé. La description est assez détaillée qu’il est possible pour le client d’avoir un jugement non faussé sur l’offre. Si l’entreprise fait usage d’images, celles-ci doivent correspondre à la réalité du produit, service et contenu numérique proposé. L’entreprise ne sera pas tenue responsable en cas de fautes ou d’erreurs évidentes.
3.    Chaque offre comporte les informations nécessaires, permettant au consommateur connaitre clairement quels sont ses droits et ses obligations en lien avec l’acceptation de l’offre.

Article 5 – l’accord

1.    L’accord entre en application, sous réserve des dispositions du paragraphe 4, lorsque le  consommateur accepte l’offre et satisfait aux conditions posées.
2.    Si le consommateur a accepté l’offre via un support électronique, l’entreprise confirmera la réception de l’acceptation de l’offre via un support électronique. Tant que la réception de l’accord du consommateur n’a pas été confirmée, celui-ci peut annuler l’accord passé.
3.    Si l’accord est réalisé sur un support électronique, l’entreprise est alors concernée par les  lois concernant la protection des données personnelles et doit fournir une plateforme-internet sécurisée. Si le consommateur peut payer par internet, l’entreprise devra suivre les lois concernées.
4.    L’entreprise peut, dans le cadre de la loi, s’assurer que le consommateur est solvable. Tous ces facteurs et fait étant important afin de conclure un contrat à distance. Si l’entreprise, sur la base de ses recherches, possède de bonnes indications signifiant que l’accord ne pourra être respecté, elle pourra alors légitiment refuser la transaction ou pourra y ajouter des conditions exceptionnelles.
5.    L’entreprise devra communiquer, à la livraison du produit, service ou donnée numérique, les informations suivantes, par écrit ou de telle manière que le consommateur pourra  les sauvegarder durablement, indiquez :

·         l’adresse de résidence de l’entreprise, où le consommateur pourra retourner en cas de plainte
·         les conditions sous lesquelles et la manière dont le client pourra faire utilisation de son droit de rétractation et aussi une déclaration claire concernant les conditions d’une disqualification du droit de rétractation
·         les informations sur les garanties et le service après-vente
·         le prix, en tenant compte de tous les frais complémentaire, en y appliquant les frais de livraison, moyen de payement, livraison ou prise en charge du contrat à distance.
·         les conditions d’annulation du contrat, si le contrat à une durée supérieur à un ans ou une durée indéfinie.
·         si le consommateur à un droit de rétractation, un formulaire de rétraction type
6.    le cas du transaction sur la durée, les demandes du paragraphe précédent ne sont applicable que lors de la première livraison

Article 6 – Droit de rétractation

Concernant les produits

1.    Les consommateurs peuvent annuler le contrat, en ce qui concerne l’achat , durant la période de réflexion. Celle-ci durant 14 jours. L’entreprise peut demander au consommateur les raisons de l’annulation, mais celui-ci n’est pas tenu de répondre.
2.    La dite période de réflexion évoqué dans le paragraphe 1 commence le jour où le consommateur ou une personne tiers choisi par le consommateur, autre que le transporteur, reçoit le produit, ou :
·         Si le consommateur a commandé plusieurs produits dans une seule commande : le jour où le consommateur, ou un tier de son choix, reçoit le dernier produit commander. L’entreprise peut, dans le cas où elle plutôt dans le processus de commande en a informé le consommateur, refuser d’envoyer une commande en plusieurs fois ;
·         Si la livraison d’un produit est composée de plusieurs pièces, livraisons : le jour où le consommateur, ou un tier de son choix, reçoit la dernière pièces/livraison ;
·         Pour le contrat concernant une livraison régulière de produits sur une durée définie: le jour où le consommateur, ou un tier de son choix, reçoit le premier produit.

Concernant les services et contenus numériques qui ne sont pas livré sur un support

3.    Le consommateur peut annuler un contrat de service et un contrat de livraison de données numériques qui ne sont pas livrées sur un support dans les 14 jours(période de réflexion) sans avoir à donner de raison. L’entreprise peut demander au consommateur les raisons de l’annulation, mais celui-ci n’est pas tenu de répondre.
4.    La dite période de réflexion évoqué dans le paragraphe 3 commence le jour où l’accord est contracté.

La période de réflexion est prolongée pour les produits, services et données numériques qui ne sont pas livrées sur un support, dans le cas où les informations référentes au droit de rétractation ne sont pas remisent :

5.    Si l’entreprise ne transmet pas les informations légales sur le droit de rétractation au client, la période de réflexion sera alors prolongé de 12 mois après la fin de la période de réflexion originel, conformément à la période de réflexion déterminée dans les articles précédent.
6.    Si l’entreprise transmet les informations, nommées dans l’article précédent, dans les 12 mois après le début de la période de réflexion initiale. La période de réflexion sera alors de nouveau de 14 jours après la réception des dites informations.

Article 7 - Obligations du consommateur durant la période de réflexion

1.    Durant la période de réflexion le consommateur devra être soigneux avec le produit et son emballage. Il déballera tout juste le produit ou l’utilisera de les limites nécessaires afin de définir la nature, les caractéristiques et le fonctionnement du produit. Le principe est qu’il devra manier et inspecter le produit comme il pourrait le faire en magasin.
2.    Le consommateur est seulement responsable de la détérioration du produit qui serait les conséquences d’une utilisation dépassent le cadre fixé dans le paragraphe 1
3.    Le consommateur n’est pas responsable des détériorations si l’entreprise ne lui a pas transmis les informations légales sur son droit de rétractation.

Article 8 - Utilisation du droit de rétractation par le consommateur et coûts associés

1.    Si le consommateur fait utilisation de son droit de rétractation, il doit alors faire sa déclaration dans les délais de réflexion par le moyen d’un formulaire de rétractation ou d’une autre manière explicite.
2.    Aussi vite que possible, mais dans les 14 jours à partir du jour suivant la déclaration évoquer dans le paragraphe 1, le consommateur renvoie le produit ou le remet à un tier mandaté par l’entreprise. Cela n’est pas nécessaire si l’entreprise à offert de récupérer le produit. Le consommateur aura dans tous les cas respectés les délais de retour s’il ne dépasse pas la période de réflexion.
3.    Le consommateur renvoie le produit dans son intégralité, si raisonnablement possible dans l’emballage d’origine et conformément aux instructions claires et raisonnables de l’entreprise.
4.    La fourniture de preuves et le risque d’une utilisation adéquate et dans les délais du droit de rétractation est à la charge du consommateur.
5.    Les frais de retour du produit sont à la charge du consommateur. Si l’entreprise ne signifie pas au consommateur que les frais de retour sont à sa charge ou bien l’entreprise déclare prendre en charge les frais de retour. Alors, le consommateur n’aura pas à supporter les frais de retour.
6.    Si le consommateur utilise son droit de rétractation, après avoir en premier lieu avoir clairement demandé la réalisation du service ou de la livraison de gaz, d’eau ou d’électricité qui n’ont pas été préparés pour la vente en quantité limitée ou lorsque certaines quantités commencent pendant la période de réflexion, le consommateur doit à l’entrepreneur un montant proportionnel à la partie de l’obligation qu’il a remplie au moment du retrait, par rapport à respect total de l'engagement.
7.    Le consommateur ne supporte aucun coût pour l'exécution de services ou la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité qui n'a pas été préparé pour la vente en quantité ou en quantité limitée, ni pour la fourniture de chauffage urbain, si:Le consommateur
·         l'entrepreneur n'a pas fourni au consommateur les informations requises par la loi sur le droit de rétractation, le remboursement des frais en cas de révocation ou le formulaire type de rétractation, ou;
·         le consommateur n'a pas expressément demandé le début de l'exécution du service ou la livraison de gaz, d'eau, d'électricité ou de chauffage urbain pendant la période de réflexion.
8.    Le consommateur ne supporte aucun frais de livraison totale ou partielle de contenu numérique non fourni sur un support matériel si:
·    il n'a pas explicitement accepté de commencer à exécuter le contrat avant la livraison avant la fin de la période de réflexion;
·   il n'a pas reconnu perdre son droit de rétractation en donnant son consentement; ou
·   l'entrepreneur omis à confirmer cette déclaration du consommateur.
9.    Si le consommateur utilise son droit de rétractation, les accords complémentaires sont alors annulé.

Article 9 – Obligations de l’entreprise lors de la rétractation du consommateur du contrat

1.       Si l’entreprise met à disposition du consommateur un moyen électronique afin de se rétracter, elle devra envoyer suite à la réception de celle-ci une confirmation de réception.
2.       L’entreprise rembourse tous les payements du consommateur, incluant les éventuels frais de livraison ajoutés par l’entreprise pour le retour du produit, sans délai ou au plus tard dans les 14 jours suivants le jour de la rétractation. A moins que l’entreprise offre de récupérer le produit, elle peut attendre la réception de celui-ci ou que le consommateur puisse prouver son envoi pour procéder au remboursement.
3.       L’entreprise utilise pour le remboursement le même moyen de payement que celui utilisé pour solder la commande. A moins que le consommateur demande d’utiliser un autre moyen. Le remboursement est gratuit pour le consommateur.
4.       Si le consommateur a utilisé une méthode de livraison plus chère que la méthode standard la plus bon marché, l’entreprise n’aura pas à payer les frais supplémentaires

Article 10 - Disqualification du droit de rétraction

L’entreprise peut disqualifier ces produits et services du droit de rétractation, mais seulement si cela est clairement indiqué dans l’offre, Du moins à temps avant de contracter l’accord.
1.       Produits et service dont le prix est rattaché aux fluctuations sur les marchés financiers, où l’entreprise n’a aucun contrôle et qui peut s’appliquer dans les délais de rétractation ;
2.       Contrats réalisés lors d’une vente aux enchères. Par vente aux enchères, il est fait référence à la méthode de vente, où les produits, contenus numériques et services sont proposés à la vente pour les consommateurs présents aux enchères ou qui ont reçus la possibilité de l’être, sous la direction d’un commissaire-priseur et où le consommateur remportant les enchères est tenue d’acheter le produit, contenu digitale ou service ;
3.       Contrats de service, après que celui-ci a été pleinement rempli mais seulement si :
·         l’exercice a commencé avec l’accord explicite du consommateur, et
·         le consommateur a déclaré perdre son droit de rétractation dès que le contrat est complétement rempli par l’entreprise ;
4.       Forfait de voyage comme prévu dans l’article 7:500 BW et les conventions sur le transport de personne ;
5.       Les contrats de services pour la fourniture de logements, si une date ou une période d’exécution est prévue dans le contrat et à des fins autres que résidentielles, de transport de marchandises, de location de voitures et de restauration;
6.       Les contrats concernant une activité de loisirs, si une date ou une période d’exécution  est prévue dans le contrat ;
7.       Les produits, étant fabriqués sur mesure d’une manière artisanal répondant à des souhaits précis du consommateur, ou destinés spécifiquement à une personne ;
8.       Produits périssables ou ayant une courte durée de conservation ;
9.       Produits sous scellé qui pour des raisons de santé ou d’hygiène ne peuvent être renvoyer et ou le scellé est cassé après la livraison ;
10.   Produits qui suite à la livraison a perdu sa nature d’une manière irrémédiable ;
11.   Boissons alcoolisées pour laquelle le prix a été décidé lors de la contractualisation de l’accord, mais où la livraison ne peut avoir lieu avant 30 jours et où la valeur réelle dépend des fluctuations des cours du marché sur lesquels l’entreprise n’aucune influence ;
12.   Enregistrements audio ou vidéo sous scellé et programme informatique, pour lesquels le scellé est cassé après la livraison ;
13.   Journaux ou magazines, à l’exception des abonnements
14.   La livraison de contenus numériques, autrement que sur un support matériel, mais seulement si :
·         L’exécution a commencé avec l’accord préalable explicite du consommateur ; et
·         Le consommateur a déclaré perdre son droit de rétractation.

Article 11 – Le prix

1.       Pendant la période mentionnée dans l'offre, les prix des produits et / ou services proposés ne seront pas augmentés, à l'exception des variations de prix dues à des modifications des taux de TVA.
2.       Contrairement au paragraphe précédent, l’entrepreneur peut proposer des produits ou services dont les prix sont soumis aux fluctuations des marchés financier et sur lesquels l’entreprise n’a aucune influence, avec des prix variables. Ce lien avec les fluctuations et le fait que les prix mentionnés sont des prix indicatifs sont mentionnés dans l'offre.
3.       L’augmentations des prix est autorisée dans les 3 mois après la réalisation du contrat, si celui-ci est causé par une disposition légale ou une loi.
4.       L’augmentation du prix à partir de 3 mois après la réalisation du contrat est autorisé seulement si l’entreprise l’a stipulé et :
·         Que ceci est la conséquence d’une disposition légale ou loi
·         Que le consommateur est la possibilité de rompre le contrat, avec effet à partir du jour de l’augmentation du prix
5.       Les prix indiqués pour les produits ou services dans l’offre, incluent la TVA.

Article 12 - Respect du contrat et garantie complémentaire

1.       L'entrepreneur garantit que les produits et / ou services sont conformes à l’accord, les spécifications indiquées dans l'offre, les exigences raisonnables au niveau de la fiabilité et de la facilité d’utilisation et les dispositions légales et / ou les réglementations gouvernementales en vigueur à la date de la conclusion du contrat. En cas d'accord, l'entrepreneur garantit également que le produit est adapté à un usage autre que normal.
2.       Une extra garantie proposée par l’entreprise, fournisseur, fabriquant ou importateur ne peut jamais limiter l’application de la règle de droit et les exigences que le consommateur peut faire valoir sur la base du contrat contre l’entreprise en cas de non-respect de l’entreprise de la part de son contrat
3.       Par garantie complémentaire, il est fait référence à tout engagement pris par l’entreprise, fournisseur, importateur ou producteur qui reconnait un droit ou une exigence pour le consommateur et qui pourra par la suite être légalement tenu pour responsable s’il ne respecte pas pleinement sa part du contrat.

Article 13 - Livraison et mise en œuvre

1.       L’entrepreneur prendre le plus grand soin dans la réception et exécution d’une commande et pour l’évaluation d’une demande d’accès à un service .
2.       L’adresse que le consommateur a transmis sera considéré comme le lieu de livraison.
3.       Tenant compte des informations indiquées  dans l’article 4 de ces conditions générales de vente, l’entreprise accepte de convenir la commande, dans des délais convenables, mais au plus tard dans les 30 jours, à moins qu’un autre délai de livraison est stipulé dans le contrat. Si la livraison est retardée, ou bien si la commande seulement en partie peut être réalisée, le consommateur recevra alors un message si le délai de 30 jours est dépassé. Le consommateur aura dans ce cas le droit d’annuler sa commande et aura éventuellement droit à des indemnités.
4.       Après l’annulation, conformément à l’article précédent l’entreprise devra sans délai rembourser le consommateur.
5.       Le risque d’endommagement et de perte du produit est pris en charge par l’entreprise jusqu’au moment de la livraison au consommateur ou à un tier indiqué auparavant, A moins qu’autre chose ai été contractualisé.

Article 14 - Durée de la transaction : Durée, résiliation, Prolongation

                Résiliation

1.1.    Le consommateur peut à n’importe quel moment résilier un contrat qui a été conclu pour une durée indéterminée et en lien avec la livraison régulière de produits (électricité incluse) et services, tout en tenant compte des règles de résiliation et des délais de résiliation, ceux-ci ne pouvant pas dépasser un mois.
1.2.    Le consommateur peut à n’importe quel moment, après une durée déterminée, résilier un contrat qui a été conclu pour une durée déterminée et en rapport avec la livraison de produits (électricité incluse) et de services. Tous en tenant compte des règles de résiliation stipulées dans le contrat ainsi qu’un délai de résiliation, ceux-ci ne pouvant pas dépasser un mois.
1.3.    Le consommateur peut ledit contrat évoqué dans les paragraphes précédent :
·         à n’importe quel moment résilier et ne peut être limité par une période de résiliation.
·         au minimum résilier le contrat de la même manière dont celui-ci a été conclu
·         toujours résilier dans des délais identiques que ceux prévu par l’entreprise pour elle-même

Prolongation :

2.1   Un contrat à durée déterminée portant sur la livraison de produits (électricité incluse) ou service, ne peut pas être prolongé ni renouvelé tacitement pour une durée déterminée
2.2   Contrairement au paragraphe précédent, un contrat conclu pour une durée déterminée et qui s'étend à la livraison régulière de journaux quotidiens, hebdomadaires et magazines peut être reconduit tacitement pour une durée déterminée de trois mois au maximum si le consommateur accepte cet accord prolongé. Vers la fin de la prolongation peut être annulée avec un préavis ne dépassant pas un mois.
2.3   Un contrat qui a été conclu pour une durée déterminée et qui s'étend à la livraison régulière de produits ou de services ne peut être reconduit tacitement que pour une durée indéterminée si le consommateur peut résilier à tout moment avec un préavis ne dépassant pas un mois. Le délai de préavis est de trois mois au maximum si l'accord porte sur la livraison de journaux quotidiens, d'actualités, d'hebdomadaires et de magazines, mais moins d'une fois par mois.
2.4   Un contrat de durée limitée pour la livraison régulière de journaux quotidiens, d'actualités, d'hebdomadaires et de magazines (essai ou abonnement préliminaire) n'est pas reconduit tacitement et prend fin automatiquement après l'essai ou la période d'introduction.

Durée :

3.1   Si un contrat porte sur une durée de plus d’un an. Le consommateur pourra résilier son contrat à n’importe quel moment après un an , en respectant un délai de résiliation d’une durée maximale d’un mois. A moins que pour des critères de raisonnable et d’équité s’opposent à la résiliation du contrat avant sa fin.

Article 15 – Payement

1.       Un contrat conclu pour une durée déterminée ou conditions complémentaires, les montants dus devrons être réglés dans un délai de 14 jours après le début du délai de réflexion, ou en l’absence de délai de réflexion à partir de la conclusion du contrat. Dans le cas où le contrat porte sur un service, ce délai débutera à partir du jour après lequel il a reçu la confirmation de l’accord
2.       A la vente du produit aux consommateurs, il ne peut jamais être demandé un acompte plus important que 50% du montant total. Si la demande d’un acompte est stipulé dans le contrat, le consommateur de peut faire valoir aucun droit sur la commande, avant le payement de l’acompte.
3.        Le consommateur doit en cas de mauvaises informations fournies concernant les détails de paiement immédiatement le signaler à l’entreprise
4.       Si le consommateur ne s'acquitte pas de son obligation de paiement dans les délais, après avoir été informé par l’entreprise du retard de paiement et avoir donné au consommateur un délai de 14 jours pour s'acquitter de ses obligations de paiement, après que le consommateur défaut de payer dans ce délai de 14 jours, les intérêts légaux dus sur le montant dû et l’entreprise est en droit de facturer les frais de recouvrement extrajudiciaires qu’il a engagés. Ces frais de recouvrement s’élèvent à un maximum de: 15% par rapport aux encours d’un montant maximum de 2 500 €, =; 10% sur les 2 500 € suivants, et 5% sur les 5 000 € suivants, = avec un minimum de 40 €, =. L'entrepreneur peut s'écarter des montants et pourcentages susmentionnés au profit du consommateur.

Article 16 – règlement des réclamations

1.       L’entreprise doit permettre au consommateur de connaitre la procédure à suivre pour déposer une réclamation et doit traiter celle-ci comme prévu dans la description.
2.       Les réclamations concernant la mise en œuvre du contrat doivent être clairement décries et transmises à l’entreprise dans un temps raisonnable après la constatation des manquements.
3.       L’entreprise doit prendre en charge la réclamation dans les 14 jours après la réception de celle-ci. Si la réclamation demande un long délai de traitement prévisible, l’entreprise devra envoyer un message au consommateur, afin de tenir celui-ci au courant, le prévenir des délais nécessaires avant qu’il puisse recevoir plus de réponses
4.       Une réclamation portant sur un produit, un contenu numérique ou un service peut être soumis via un formulaire de réclamation. Vous en trouverez un modèle sur le site internet de thuiswinkel.org. La réclamation sera envoyée à l’entreprise concernée ainsi qu’à Thuiswinkel.
5.       Le consommateur doit dans tous les cas donner 4 semaines afin de pouvoir solutionner sa réclamation. Après ce délai, l’on pourra parler d’un litige et elle sera donc susceptible d’être traité comme tel.

Article 17 – Litiges

1.       Les contrats conclus entre l’entreprise et un consommateur régis par ces conditions générales sont soumis au droit néerlandais
2.       Les litiges entre le consommateur et l’entreprise portant sur la conclusion ou la mise en œuvre d’un contrat concernant les produits, contenues numériques ou service devant être ou étant livrés par l’entreprise, peuvent, en considération des points définis ci-dessous, tant par le consommateur que par l’entreprise être soumis à la commission de résolution des litiges Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag ( http://www.sgc.nl/).
3.       Un litige peut être pris en charge par la commission de résolution des litiges Thuiswinkel, seulement si la plainte a d’abord été soumise à l’entreprise dans des délais raisonnables.
4.       La plainte n’aboutit pas à une solution, alors le litige pourra être, au plus tard dans les 12 mois après que le consommateur est signifié sa plainte à l’entreprise, par écrit ou sous une autre forme définie par la commission. La commission de résolution des litiges pourra ouvrir l’instruction du dossier
5.       Quand le consommateur veut  porter un litige devant la commission de résolution des litiges, l’entreprise est engagée par ce choix. Il est préférable que le consommateur avertisse d’abord l’entreprise
6.       Quand l’entreprise veut porter un litige devant la commission de résolution des litiges, le consommateur aura alors 5 semaines maximum, après que l’entreprise est signifié par écrit sa demande, pour se prononcer par écrit s’il souhaite que litige soit pris en charge par le juge compétent
7.       La commission de résolution des litiges se prononcera suivant les conditions indiquées dans le règlement de la commission de résolution des litiges ( www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissie... Les décisions de la commission de résolutions des litiges sont considérées en tant qu’avis contraignants.
8.       La commission de résolution des litiges ne se saisira pas d’un litige ou stoppera sa prise en charge, dans le cas où l’entreprise est insolvable, est considéré comme étant en faillite ou bien que l’entreprise a stoppé toutes activités avant que le litige a été pris en charge par la commission et qu’un jugement final a été rendu.
9.       S’il est à côté de la commission de résolution des litiges thuiswinkel une autre commission de résolution des litiges reconnus ou rattaché à la SGC (organisation des commissions de résolution des litiges pour la consommation) ou l’institut des plaintes pour service financier

Article 18 – Garantie de branche

1.       Thuiswel.org est garant du respect par ses membres des avis contraignants de la commission des litiges Thuiswinkel. A moins que le membre décide, dans les 2 mois, de se retourner devant le tribunal. Si après examen du dossier le tribunal confirme l’avis de la commission , celle-ci reprend son rôle de garant du respect des-dit avis contraignants.  Le verdict prendra alors effet . Avec un montant maximal de 10.000euros ,- par avis contraignant, le montant est alors versé au consommateur par Thuiswinkel.org. Pour un montant supérieur à 10.000euros- par avis contraignant, 10.000euros sera versé. Pour un montant supérieur thuiswinkel.org à comme devoir de s’assurer que le membre respect les avis contraignants émis par la commission.
2.       Afin de pouvoir appliquer cette garantie, il sera demandé au consommateur de solliciter Thuiswinkel.org par écrit et qu’il reporte ses créances pesants sur l’entreprise à thuiswinkel.org. Si le montant des créances de l’entreprise dépassent 10.000 euros, il sera proposé au dans la mesure où il dépasse le montant de 10 000 euros, de reporter les créances sur Thuiswinkel.org . Après quoi, cette organisation exigera un paiement en son nom propre et aussi des frais de justice en faveur du consommateur.

Article 19 - Conditions complémentaires

Toutes conditions complémentaires ne peuvent aller en défaveur du consommateur et doivent être définies par écrit de telle manière que le consommateur pourra y accéder et les sauvegarder durablement sur un support.

Article 20 - Modifications dans les conditions générales de vente en ligne

1.       Thuiswinkel.org modifiera les conditions générales de vente seulement en accord avec les associations de consommateur.
2.       Les modifications de ces conditions ne prendront effet qu’une fois publiées de la manière appropriée. Il prévaudra les conditions les plus avantageuses pour le client si celles-ci sont changées durant la durée d’une offre.

Thuiswinkel.org
www.thuiswinkel.org
Horaplantsoen 20, 6717 LT Ede 
Postbus 7001, 6710 CB Ede

Annexe 1 : Formulaire de rétractation type

 Modèle de formulaire de rétractation (Annexe 1 de la directive 2011/83/UE du Parlement Européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil)

À l’attention de               [Nom du professionnel]

[Adresse géographique]

[Numéro de télécopieur]

[Adresse électronique]

Je vous notifie par la présente ma rétractation du contrat portant sur la vente du bien ci-dessous :

[Détails du/des produit(s)]

Commandé le / reçu le :

Nom du (des) consommateur(s) :

Adresse du (des) consommateur(s) :

Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) :

 Date

Ecommerce Europe Trustmark

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang 10% korting op je volgende bestelling!

Aanmelden